fbpx

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Magical Triangle statutair gevestigd te Purmerend, Vooruitstraat 102, 1441 GM, Nederland (kvk-nummer 58750193, btw-nummer: NL002009814B16), verder te noemen ‘de organisatie’ zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers en deelnemers van het evenement ‘Magical Triangle’, ‘Spirit Awakens’, ‘Energy Within’, ‘Dare to Dream’, ‘Beacon of Hope’, ‘Glance of Light’ en/of andere door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, tussen de deelnemer van het evenement, verder te noemen de ‘bezoeker’, en de organisatie, ongeacht hoe die overeenkomst tot stand komt en inclusief de daarbij behorende toegangs- en deelnemers tickets. Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie, waaronder de aanschaf en/of gebruik van een toegangs- en/of deelnemers ticket en/of betreding van de locatie van het evenement, gaat de bezoeker akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.
 2. De organisatie en/of de beheerders van de evenementlocatie, kan c.q. kunnen huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (waaronder magicaltriangle.com) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie en/of betreding van de evenementlocatie op voorhand ook met die huisregels akkoord en de bezoeker verplicht zich deze huisregels onverkort na te komen.
 3. De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.
 4. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor zover een (of meer) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zouden zijn, dan zullen partijen deze in gezamenlijk overleg vervangen met (een of meer) toelaatbare bedingen in de geest van de oorspronkelijke beding(en).
 5. De organisatie wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de bezoeker van de hand.

Tickets

 1. De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).
 2. Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet meer wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
 3. Een inschrijving kan niet geannuleerd worden. Bezoekers of hun ouders/verzorgers/voogd dienen zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. Annulering is enkel mogelijk via deze verzekering en de voorwaarden van de deze verzekering. Indien wordt gemeld dat een bezoeker niet deelneemt aan de betreffende activiteit volgens de in deze algemene voorwaarden beschreven regels, blijft de eventueel op dat moment openstaande vordering gelden. Bovenstaande regelingen zijn dan onverminderd van kracht. Indien betaling niet voldaan word zal de organisatie dit door een ‘derde’ bedrijf laten incasseren. Bijkomende kosten worden in zijn geheel in rekening gebracht bij de bezoeker.
 4. Een ticket is in termijnen te betalen. Neem contact op met Magical Triangle om hiervoor een afspraak te maken. Er geldt een eerste aanbetaling van € 150,-. Volgende termijnen moeten in een veelvoud van € 50,- gebeuren. Het volledige ticketbedrag moet vóór 1 augustus 2022 bijgeschreven staan bij Magical Triangle om toegang te krijgen tot het zomerkamp. Gedeeltelijk betaalde tickets worden niet vergoed bij annulering. Na de eerste aanbetaling is je ticket gereserveerd.
 5. Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt, doch bindt de organisatie nimmer. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie. Eventuele door de organisatie genoemde termijnen hebben nimmer het karakter van een fataal termijn.
 6. De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie, alsmede gedurende het evenement, te beschikken over een geldig ticket en over een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs. Daarnaast dient de bezoeker gehoor te geven aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot Corona.
 7. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie. De organisatie is gerechtigd de bezoeker de toegang te weigeren tot het evenement en/of de evenementlocatie als er gerede twijfel is over de geldigheid van het ticket, dit zonder gehoudendheid tot restitutie van het entreegeld van de bezoeker.
 8. Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden.
 9. De bezoeker dient gedurende het evenement of activiteit van Magical Triangle in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Magical Triangle kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een bezoeker niet in het bezit is van het vereiste identiteitsbewijs.


Aansprakelijkheid

 1. Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie. Indien sprake is van een ongeval en/of schade ten tijde van de activiteit, waarbij de bezoeker betrokken is, kan een beroep worden gedaan op uw eigen verzekering. Bij deelname is het verplicht een reisverzekering af te sluiten, inclusief ongevallen dekking, voor de periode dat de bezoeker aan een activiteit meedoet.
 2. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere (hulp)personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.
 3. Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op enige grond toch aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade en tot het bedrag, dat ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisatie. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming en/of de vermeende schade.
 4. Deelname aan de Magical Triangle activiteiten is geheel vrijwillig. Alle betrokkenen tijdens de activiteiten, participeren geheel op basis van vrijwilligheid. Het is niet mogelijk om bij ongevallen of schade Magical Triangle of enig lid van de organisatie of leiding in zijn functie of in privé, of enige volwassenen vrijwillig(st)er, daaronder begrepen staf of leiding, tijdens de evenementen of activiteiten in zijn functie of in privé aansprakelijk te stellen voor schade zowel materieel, geestelijk als lichamelijk of gederfde inkomsten.

Annulering of verplaatsing evenement

 1. De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer, doch niet uitsluitend, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, molest, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, dwingende aanwijzingen of besluiten van (lokale) overheden, etc.
 2. Bij annulering van het evenement zal de organisatie uitsluitend het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op verzoek van de bezoeker, op de door de organisatie aangegeven wijze en enkel indien de bezoeker het entreegeld heeft voldaan. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed door de organisatie. De bezoeker kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 3. Voor zover de bezoeker aanspraak wil maken op restitutie van het entreegeld dan dient hij dit binnen drie (3) maanden nadat de annulering bekend is geworden schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie. De bezoeker dient voor een aanspraak op restitutie eveneens een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement te kunnen overleggen aan de organisatie. Voldoet de bezoeker niet tijdig of integraal aan het voorgaande dan is de organisatie niet gehouden een restitutie te verstrekken.

Persoonsgegevens en Privacy

 1. Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens.
 2. De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (althans per 25 mei 2018 overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 3. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent op voorhand onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht, waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, komt volledig en uitsluitend toe aan de organisatie. Voorts draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking al haar intellectuele eigendomsrechten waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, over aan de organisatie, welke overdracht hierbij door de organisatie wordt aanvaard. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten uit hoofde van art 25 Auteurswet. Voor zover dergelijke afstand niet mogelijk is, zal de bezoeker zijn/haar persoonlijkheidsrechten ten aanzien van voornoemde opnamen, niet jegens de organisatie inroepen.
 4. Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.
 5. Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand.
 6. De organisatie gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.
  De organisatie kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
  – ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;
  – om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door de organisatie georganiseerde evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
  – ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  – Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 7. De organisatie of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan de organisatie gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan de organisatie gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.
 8. De organisatie kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
 9. Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door de organisatie ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.
 10. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke andere vertaling hiervan.
 2. Wanneer een geschil is ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, zullen de bezoeker en de organisatie eerst proberen dit geschil in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen de bezoeker en de organisatie een onafhankelijke en deskundige mediator aanstellen, mits de bezoeker en de organisatie beiden akkoord zijn met de keuze van de mediator. De uitspraak van de mediator zal bindend zijn. Kunnen de bezoeker en de organisatie niet tot overeenstemming komen over de keuze van een mediator, dan zal het geschil kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. In het geval van retour en/of herroeping van een materiele aanschaf in de webwinkel betaald de koper de kosten van retourneren van het product.


Huisregels

 1. Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties, waaronder de in dit artikel genoemde huisregels. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement en in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te (laten) verwijderen.
 2. Bezoekers van 16 of 17 jaar dienen vooraf toestemming te krijgen van hun ouder(s) of voogd om het evenement te betreden.
 3. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan op de evenementlocatie, en grond voor het verder ontzeggen van toegang tot de evenementlocatie.
 4. Verplaats geen spullen van de organisatie, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
 5. Let op je eigen spullen en verplaats geen spullen van een ander, of neem geen spullen van een ander mee.
 6. Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee genomen worden op de evenementlocatie, doch enkel voor eigen (niet professionele) gebruikt. Andere apparatuur zoals onder meer, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 7. Registratie van het evenement, in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
 8. Voorts mogen in ieder geval – doch niet uitsluitend- de volgende zaken niet worden meegenomen op de evenementenlocatie: etenswaren, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren, drugs, vuurwerk, brandbare stoffen, (vuur)wapens, (potentieel) gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de start van het evenement in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door haar (of door derden) in beslag genomen zaken van de bezoeker.
 9. Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes/locaties. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen volledig op de bezoeker worden verhaald.
 10. Bezoeker zal zich gedurende het evenement onthouden van het vertonen van gedrag dat maatschappelijk niet-acceptabel wordt geacht, waaronder onder meer het vertonen van agressief, racistisch en of opruiend gedrag. Voldoet de bezoeker niet aan (een van) de in artikel 6 genoemde huisregels, dan wel een andere bepaling van deze algemene voorwaarden, dan is de organisatie gerechtigd de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement en de evenementlocatie te ontzeggen, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de koopsom en/of schadevergoeding.


Privacybeleid

 • Wie zijn we?

Ons site-adres is: https://www.magicaltriangle.com

 • Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 • Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 • Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

 • Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

 • Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 • Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

WEBWINKEL:

 • We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel
 • Wanneer je onze winkel bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken

Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen

Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

 • We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.
 • Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling

Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten

Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen

Om je account voor onze winkel in te stellen

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting

Om ons winkelaanbod te verbeteren

Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

 • Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.
 • Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren.
 • Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.
 • We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals: Mollie, PayPal, IDeal.
 • We accepteren betalingen via Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Mollie. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.